Kompleksowa oferta sprzedaż, dowóz i montaż AGD do zabudowy w Warszawie

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

1.Administrator Danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w      rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych” lub „Ustawa”) lub w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) – po jego wejściu w życie.

2.Administratorem Danych jest : Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 25A 00-705 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000134545
NIP: 525-21-19-826, Regon: 014906830
Kapitał zakładowy 50.000,00PLN wpłacony w całości.

3.Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów firmy:

Apra Serwis Sp. z o.o. 00-705 Warszawa ul. Nadrzeczna 25A posiadającą stronę internetową : www.apraserwis.pl

 

4.Podanie swoich danych (adresu pocztowego i mailowego , numeru telefonu) jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania danych, prawo żądania usunięcia danych. Prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy zmian w dokumentacji księgowej , wymaganej przez aktualne przepisy Administracji Skarbowej. Dokumentacja księgowa aktualnie musi być przechowywana 6 lat.

5.Przekazane nam w formie osobistej, telefonicznej lub mailowej dane osobowe służą wyłącznie do celów obsługi zamówień klientów lub Gwarantów (firm zlecających naprawy u klientów) na usługi, części zamienne i produkty lub urządzenia gotowe.

6.Dane osobowe są przekazywane uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych wyłącznie w celu realizacji zamówień na usługi zlecone przez klientów indywidualnych, realizacji uprawnień gwarancyjnych na rzecz Gwarantów oraz uprawnień z tytułu rękojmi na rzecz Sprzedawców .Podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowić będą umowy pisemne pomiędzy Administratorem i jego pracownikami oraz współpracującymi firmami (np.kurierskimi) zawarte zgodnie z ART.31 Ustawy OODO.

7.Dane osobowe klientów są przechowywane przez Administratora Danych w celu realizacji uprawnień klientów wynikających z gwarancji i rękojmi na zakup usług i produktów oraz w celu rejestracji chronologii napraw przez czas nieokreślony, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie uwagi ,zapytania oraz informacje dotyczące powierzonych danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail:   apraserwis@apraserwis.pl.